Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

 Aktualne formularze do pobrania zestrony Ministerstwa Sprawiedliwości RP

 

Broszury i Publikacje Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

 

 

DRUKI BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW:

Wniosek o wykonanie fotokopii z akt sprawy

Wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy

 

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU KARNYM:

Wniosek o wyrażenie zgody na widzenie

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Wniosek o rozłożenie na raty

Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Wniosek oskarżyciel posiłkowy

Wniosek o zatarcie skazania

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Pisemna zgoda osób wspólnie zamieszkujących do wniosku o dozór elektroniczny

Załącznik do rozporządzenia MS (wzór formularza) - przemoc w rodzinie

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU RODZINNYM:

Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia

Paszport

O rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dzicka

O pozbawienia - zawieszenie władzy rodzicielskiej

O ograniczenie władzy rodzicielkiej

Pozew o podwyższenie alimentów

O ustalenie ustania obowiązku leczenia

O uchylenie orzeczenia ograniczenia władzy rodzicielkiej

O umieszczenie w Szpitalu Psychiatrycznym

Ustalenie ojcostwa

Zaprzeczenie ojcostwa - pozew męża matki

Pozew o alimenty

Ustanowienie kuratora

O ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego

Wniosek o wydanie zgody na dokonanie czynności

Wniosek o zwolnienie od złożenia dowodu zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego

O obniżenie alimentów

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

sprawozdanie opiekuna małoletniego

sprawozdanie rodziców z nadzoru nad nieletnim

sprawozdanie ze sprawowanej opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowiecie bądź częściowo

 

DRUKI W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

dział spadku

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

apelacja od wyroku

wniosek o wydanie odpisu

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

druk urzędowy oświadczenia majątkowego do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

o podział majątku współnego małżonków

o stwierdzenie zasiedzenia

o otwarcie testamentu

o sprostowanie aktu USC

o sprostowanie oczywistej omyłki sądu

o zapłatę

oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

pozew o eksmisję

skarga na czynności komornika sądowego

uzupełnienie braków sądu

wniosek o kserokopie

wniosek o stwierdzenie nabycia własnopści nieruchomości przez zasiedzenie

wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

wniosek o dział spadku

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

wniosek o odpis wyroku przy zwolnieniu od kosztów

wniosek o odpis wyroku z klauzulą

wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej

wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

wniosek o zwrot kosztów podróży

zażalenie na postanowienie

zwrot opłaty

DRUK ZAPYTANIA O KARALNOŚĆ

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.