Strona główna
zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych PDF Drukuj artykuł

Prawo do informacji

Na podstawie art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/697, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

  1. Administrator podejmuje odpowiedznie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łątwo dostepnej formie, jasnym i prostym językiem - w szczególności, gdy informacjue są kierowne do dziecka - udzielić osobie, której dane dotycz ą, mwszelkich informacji, o przetwarzanych jej danych osobowych. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach - elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji mozna udzielić ustnie, o ile innymiu sposobami potwierdzi sie tożsamość osoby, której dane dotyczą.
  2. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.
  3. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa mieisące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, któtrej dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, czyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
  4. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniami osoby, której dane dotyczą, to niezłowcznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem
  5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych sa wolne od opłąt. Jeżeli żądania osoby,której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lib nadmiernie, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
  • pobrac rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
  • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze. 

 

 6. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie o podanie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych,   może zażądać dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 

 
W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela infomacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na pismie.
 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.