Strona główna
Obowiązek informacyjny PDF Drukuj artykuł

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Nidzicy

Podstawa prawna: Europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)

 

Kim jest Administrator, Pani/Pana danych osobowych?

Adminstratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Nidzicy, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy oraz Sąd Okręgowy w Olsztynie reprezentowany przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie w zakresie realizowanych zadań. Można się z niimi skontaktować w nastepujący sposób:

- Listownie: Sąd Rejonowy w Nidzicy, ul. Kosciuszki 15, 13-100 Nidzica lub

                 Sąd Okręgowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-543 Olsztyn

- E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- Telefonicznie 89/ 521 59 44 lub 89/521 61 55

 

W sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych

- E-mail:grzegorz.szajerka@gptogatus.pl, nr tel. 600 960 587

 

Skąd pochodzą Pani/Pana  dane osobowe ?

- Dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana;

- Niektóre dane osobowe możemy uzyskiwać również z innych żródeł, ale tylko pod warunkiem, że obowiązujące przepisy nakładają na nas taki obowiązek.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

- Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych zadań ustawowych i umownych, dlatego ich nie podanie nie pozwoli na wypełnienie naszych obowiązków prawnych;

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe między innymi w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeks pracy, finansów publicznych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

- Jeżeli dobrowolnie poda Pani/Pan swoje dane osobowe, nie wymagane przepisami prawa, podstawą ich przetwarzania będzie jedynie wyrażona przez Panią/Pana zgoda - świadoma i wyraźna. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie, co wiązać się będzie z usunięciem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody. Późniejsze wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośćz prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

W Sądzie Rejonowymw Nidzicy przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe wrażliwe, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w następujących celach:

- sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;

- wsparcie pionu orzeczniczego;

- zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy;

- sprawowania nadzoru;

- rozpoznawanie wnioksów i skarg;

- zaopatrzenie, administrowanie, infrastruktura;

- rekrutacja;

- zatrudnienie w sądzie;

- świadczenie socjalne;

- szkolenia;

- realizacja wydatków publicznych.

 

Komu możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe?

- Dane osobowe możemy udostępnić podmiotom publicznym uprawnionym do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystapią do nas z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

- Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, którym polecono przetwarzanie tych danych osobowych.

- Dane osobowe mogą być udostępniane do Państwa Trzeciego, ale tylko pod warunkiem, że zobowiązują nas do tego przepisy prawa. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisywane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danym Państwem Trzecim, zezwalające na transfery danych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, następnie będą one podlegać archiwizacji, a usuniemy je dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postepowac będziemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Instrukcja kancelaryjna, zatwierdzona przez Organ nadzorujący, jakim jest Archiwum Państwowe w Olsztynie i wprowadzone w życie zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy. Załącznik nr A-021-13/15 z dnia 05 października 2015 r.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

- Prawo dostępu do swoich danych osobowych;

- Prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych;

- Prawo do usunięcia (Prawo do bycia zapmnianym) swoich danych osobowych;

- Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

- Prawo do informacji w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

- Prawo do wniesienia w każdym momencie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. Niezbędne do tego celu informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danyuch Osobowych.

- W przypadku jeśli wystapi Pani/Pan do nas o realizację swoich uprawnień, niezwłocznie zajmiemy się Pani/Pana sprawą, i nie później niż w terminie 30 dni zostanie Pani/Pan poinformowany na piśmie bądź w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie o sposobie załatwienia swojej sprawy. Termin ten możemy jednak przedłużyć o kolejne 2 miesiące, w przypadku gdyby Pani/Pana żądanie okazało sie bardziej skomplikowane. Jeśli jednak wymagania ustawowe uniemożliwiają realizację Pani/Pana uprawnień, otrzyma Pani/Pan od nas stosowne pisemne uzasadnienie.

- Ponadto, w przypadku, jeśli zwróci się Pani/Pan do nas w sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, a nasza odpowiedź nie będzie dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan rownież prawo wniesienia powództwa przed właściwym miejscowo sądem powszechnym.

- Jeżeli Pani/Pana dane osobowe będą miały być przetwarzane w innym celu niż ten, dla którego je zebraliśmy, zostanie Pani/Pan o tym poinformowana/y.

 

Ważne:

Jeżeli będziemy mieć uzasadnione watpliwości co do Pani/Pana tożsamości, możemy domagać się podania dodatkowych informacji w celu jej potwierdzenia. Działania takie są niezbędne, aby zapobieć np. ujawnieniu danych osobowych osobie nieuprawnionej.

 

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w zakresie automatycznych decyzji i profilowania?

Sąd Rejonowy w Nidzicy nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

A jak dbamy o Pani/Pana dane osobowe?

Aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa prosimy zajrzeć tutaj.

 

 

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.